หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลสระกระโจม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม
การศึกษาในเทศบาลตำบลสระกระโจม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตำบลสระกระโจม
เทศบาลตำบลสระกระโจม
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
นายวัฒนา สินไพบูลย์ผล
นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
   
กิจกรรม/ผลการ
สำรวจความพึงพอใจ
ACTIVITIES
กิจการสภา
/รายงานการประชุม
COUNCIL
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดเก็บรายได้
   
 
งานขุดลอกเหมืองสาธารณะประโยชน์ ชุมชนบ้านหมู่กลาง หมู่ 3 ต.สระกระโจม [ 24 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 73 
ปรับปรุงไหล่ถนนคอนกรีตและซ่อมแซมผิวจราจรฯ ภายในเขตเทศบาลฯ [ 24 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 67 
ก่อสร้างถนนคสล.ถนนเทศบาล 4 บริเวณหลังชุมชนโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ 3 ต.สระกระโจม [ 25 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 87 
งานปรับปรุงทางลาดคนพิการและทางเข้า-ออก อาคาสำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม [ 21 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 87 
 
 
   
 
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการจัดเก็บภาษีป้าย [ 15 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 11 
ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 182 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 158 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเร [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 211 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อวัสดุจัดทำท่าน้ำ โครงการลอยกระทง ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม โดยวิ [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างประดับไฟ ตามโครงงการลอยกระทง ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม โดยวิธีเฉ [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2567 ของเทศบาลตำบลสระกระโจ [ 20 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลสระกระโจม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลสระกระโจม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (รถตู้โดยสาร) หมายเลขทะเบียน นข 2368 สพ ของเทศบาลตำบลส [ 10 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า กองช่าง หมายเลขทะเบียน 83-8747 สพ ของเทศบาลตำบล [ 10 พ.ย. 2566 ]

 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
 
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4948  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4936  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ กสธ. มท 0819.3/ว4853  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ 1 กสธ. มท 0819.2/ว4829  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว11508  [ 24 พ.ย. 2566 ]
ขอให้ สถจ. แจ้ง อบจ. ทน. และ ทม. ในพื้นที่ดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมไฟล์ข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4914  [ 24 พ.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว4902 บัญชีแนบท้าย  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4906  [ 23 พ.ย. 2566 ]
แบบรายงานผล (เชิงคุณภาพ) กิจกรรมที่ 1.1.2 ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4916  [ 23 พ.ย. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 1-3 กค. มท 0803.4/ว4918 เอกสารแนบ  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4911  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 กสธ. มท 0819.2/ว4873  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ กสธ. มท 0819.3/ว4884  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย กสธ. มท 0819.2/ว4830  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2024 ครั้งที่ 13 กศ. มท 0816.4/ว4822  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การมอบให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว90  [ 23 พ.ย. 2566 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมที่จำเป็นต้องฉีดยาเข้าวุ้นตา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4878  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4864  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการับชมการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทางเว็บเพจ Facebook (ท้องถิ่นไทย) (กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น) และ (PR มหาดไทย) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4868  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้ วิถีใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ฯ กสธ. มท 0819.2/ว4852  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งสถานศึกษา (โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งและรับมอบนมโรงเรียน ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4863  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 1/2567 ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว4856 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4859 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กศ. มท 0816.3/ว7845  [ 21 พ.ย. 2566 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4854  [ 21 พ.ย. 2566 ]
 
 
   [ 28 พ.ย. 2566 ]    
สพ0023.2/25037 การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25666 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าสวัสดิการ (เงินบำเหน็จ/บำนาญ และบำเหน็จตกทอด) ของบุคลากรที่ถ่ายโอนที่รับการจัดสรรไม่เพียงพอ  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว4330 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.1/ว 25006 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการชาวสุพรรณบุรีร่วมใจ กินข้าวให้หมดจาน ดื่มน้ำให้หมดแก้ว/ขวด  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.5/ว 24994 แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือนตุลาคม 2566  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.4/ว 25003 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว24998 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว4329 แบบรายงานผล (เชิงคุณภาพ) กิจกรรมที่ 1.1.2 ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม)  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว24982 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2024 ครั้งที่ 13  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.6/ว 24968 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
สพ0023.2/24924 การดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
สพ0023.2/ว 24923 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกาาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.6/24894 ขอเชิญประชุมเวทีร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพระดับพื้นที่ (การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.6/4314 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรท้องถิ่น  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว 4313 ขอให้จัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมไฟล์ข้อมูล  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.2/ว24847 รายงานการประชุม ก.ท.จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 11/2566 [ แนบ1 ]  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.6/ว 4309 ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) ปีงบประมาณ 2567  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.6/4304 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอรับการสนับสนุนกระบอกฉีดยา LDS ชนิด 1 มิลลิลิตร  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.6/ว 24863 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ 1  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
สพ0023.6/ว4307 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อการยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีใหม่ สะอาด ปลอด  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
 
 
ทต.เดิมบาง คณะทำงานทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ลงพื้นที่สุ่มตรวจครัวเรือนในเขตเทศบาลต [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.ปลายนา ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 🪷🪷 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ดอนมะเกลือ นางแสน มารูปหมอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ล [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.พิหารแดง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.เดิมบาง งานลอยกระทง เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทย ณ วัดท่าเตียน และ วัดเดิมบาง [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ไผ่กองดิน ภาพกิจกรรมการทำกระทงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านกร่าง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกร่าง [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านกร่าง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกร่าง [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่กองดิน การทบทวนและรายงานตามแผนการบบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.เดิมบาง ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 10 [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.ทะเลบก ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ทะเลบก โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองสาหร่าย [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ทะเลบก โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.องค์พระ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 109 
 
 


ทต.บ้านกร่าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 27 พ.ย. 2566 ]


อบต.องค์พระ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 ธันวา [ 27 พ.ย. 2566 ]


อบต.บางใหญ่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ จำนวน ๑๐ รายการ ป [ 27 พ.ย. 2566 ]


อบต.ไผ่กองดิน จ้างเหมาดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานไม้ บ้านบ่อสวาย หมู่ที่ ๖ ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบ [ 27 พ.ย. 2566 ]


ทต.โพธิ์พระยา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]


อบต.แจงงาม จ้างเปลี่ยนท่อเมนประปาบ้านหนองตาเทศโดด บ้านสระเตย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.องค์พระ ซื้อผ้าอ้อมตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อม สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภา [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.องค์พระ จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Laserjet Pro MFP M๒๒๗SDN หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘ - ๖๒ - ๐๐๒๒ [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.หัวโพธิ์ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บษ ๖๖๐ [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.ป่าสะแก จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.ป่าสะแก จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓๓ รายการ [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.ป่าสะแก โครงการถมดินที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดส [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.ป่าสะแก โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.ป่าสะแก โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังศรีราช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหว [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.ป่าสะแก โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังศรีราช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหว [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.ป่าสะแก โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังศรีราช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหว [ 24 พ.ย. 2566 ]


ทต.บ้านกร่าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลตำบลบ้านกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.ทะเลบก จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.ทะเลบก จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.ทะเลบก จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
สอบถามขั้นตอนการรับบริการ ออนไลน์ (12 พ.ค. 2566)    อ่าน 110  ตอบ 0  
สวัสดีค่ะ (10 พ.ค. 2566)    อ่าน 118  ตอบ 0  
การบริการ (13 มิ.ย. 2565)    อ่าน 310  ตอบ 0  
 
 
ศ ศรีวิเชียร กลุ่มตีมีด
สนานกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลสระกระโจม
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
  ท่านต้องการให้ ทต.สระกระโจม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  คมนาคม
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
NAX SOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
e-Service ขอรับบริการออนไลน์
 
แบบแจ้งซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน แบบคำร้องขอถังขยะ แบบคำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
 
 
 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
 
ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือ
ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
มีระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผล
การดำเนินงานกับเป้าหมาย
   
  ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)
  ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ
อปท. (e-plan)
  ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน
อปท. (ELE)
  ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)
  ระบบเบี้ยยังชีพ
  ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.
  ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.
  ระบบประกันสังคม (SSO)
  ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
  ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)
  ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
  ระบบสาระสนเทศทากงการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
  ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน
อปท. (ELE)
  ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)
  ระบบเบี้ยยังชีพ
  ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.
  ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.
  ระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง
มีการนำระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
   
  ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)
  ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
  ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)
  ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
   
มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
Competency ของบุคลากร ทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและ
ที่บุคลากรทุกคนมีอยู่
มีระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลกรอย่างครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน
   
  ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  สมรรถนะประจำตำแหน่ง
  กำหนดตัวชี้วัด (ค่า KPT)
   
  ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)
   
ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูล
กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
 
  ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)
  ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
  ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)
  ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)
  ระบบเบี้ยยังชีพ
  ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.
  ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.
  ระบบประกันสังคม (SSO)
  ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
มีการนำระบบสนเทศมาตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
(เช่นการลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกแก่พนักงาน
และผู้รับบริการภายในองค์กร หรือลดต้นทุนการผลิต
หรือต้นทุนการให้บริการ)
 
  ระบบงานสารบรรณในองค์กร
  ระบบ IIT ผ่านระบบ ITA
   
มีระบบ Back Office ที่สามารถ Share
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้
มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้้
   
  ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)
  ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
  ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)
  ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)
  ระบบเบี้ยยังชีพ
  ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.
  ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.
  ระบบประกันสังคม (SSO)
  ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
  เว็บไซต์ ทต.สระกระโจม
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250 โทรศัพท์ : 035-557-124
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม
จำนวนผู้เข้าชม 8,934,020 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-557-124