หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม
การศึกษาในเทศบาลตำบลสระกระโจม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตำบลสระกระโจม
เทศบาลตำบลสระกระโจม
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
นายวัฒนา สินไพบูลย์ผล
นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
   
กิจกรรม/ผลการ
สำรวจความพึงพอใจ
ACTIVITIES
กิจการสภา
/รายงานการประชุม
COUNCIL
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดเก็บรายได้
   
 
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงกองช่าง เทศบาลตำบลสระกระโจม [ 28 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 95 
โครงการงานวางท่อระบายน้ำคสล.เลียบถนนเทศบาล 5 (แบบสรุปราคางานก่อสร้าง) [ 22 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 106 
โครงการงานวางท่อระบายน้ำคสล.เลียบถนนเทศบาล 5 (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)) [ 22 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 107 
โครงการงานวางท่อระบายน้ำคสล.เลียบถนนเทศบาล 5 (ประกาศใช้ราคากลางฯ) [ 22 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 109 
 
 
   
 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเร [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 40 
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลู่สร้าง พ.ศ.2562 [ 6 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 78 
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปี 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 87 
ขยายเวลาการจัดเก็บภาษี [ 5 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 159 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลสระกระโจม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลังเทศบาลตำบลสระกระโจม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารของงานป้องกันเทศบาลตำบลสระกระ [ 31 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสระกระโจม โดยว [ 30 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่างเทศบาลตำบลสระกระโจม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องทำลายเอกสาร ของเทศบาลตำบลสระกระโจม โดยวิธีเฉพ [ 30 ม.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของกองคลังเทศบาลตำบลสระกระโจม โดยวิธี [ 11 ม.ค. 2566 ]

 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 3 ก.พ. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กสว. มท 0820.2/ว487 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1740 - 1743 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลรายเดือน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว485  [ 3 ก.พ. 2566 ]
เร่งรัดการส่งคืนเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว429  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว468  [ 2 ก.พ. 2566 ]
เกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือก กสว. มท 0820.2/ว283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายชื่อ] [คู่มือการใช้งาน]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว477 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น(Youth Participation on Local Governance : International Knowledge Exchange Forum) กศ. มท 0816.5/ว287  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัด เข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/1721  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ขอความร่วมมือสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว476  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1705-1719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว472  [ 2 ก.พ. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 22-25 กค. มท 0803.4/ว473 [เอกสารแนบ]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1665-1686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กสว. มท 0820.2/ว2010 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว431  [ 1 ก.พ. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว461  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. กศ. มท 0816.3/ว467  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว756  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพร. มท 0812/ว464  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566 กสธ. มท 0819.2/ว430  [ 1 ก.พ. 2566 ]
 
 
สพ 0023.6/ว 2646 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว 2643 การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมิน คุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)  [ 6 ก.พ. 2566 ]    
สพ 0023.5/ว 468 แจ้งโอนเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมฯ (ทต.รั้วใหญ่ และอบต.หนองราชวัตร)  [ 6 ก.พ. 2566 ]    
สพ 0023.5/ว 467 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ทต.หนองกระทุ่ม อบต.หนองบ่อ)  [ 6 ก.พ. 2566 ]    
สพ0023.5/ว2624 แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือนธันวาคม 2565  [ 6 ก.พ. 2566 ]    
สพ 0023.1/ว 465 การมอบทุนการศึกษของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]    
สพ 0023.6/ว 2573 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]    
สพ 0023.1/ว 420 การประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในวันที่ 1 ตุลาคม 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]    
สพ 0023.1/ว 421 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]    
สพ 0023.1/ว 419 ขอความอนุเคราะห์  [ 6 ก.พ. 2566 ]    
สพ 0023.6/ว 2614 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  [ 6 ก.พ. 2566 ]    
สพ 0023.6/ว 2612 ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ ในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]    
สพ 0023.6/ว 2609 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  [ 6 ก.พ. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว 2608 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  [ 6 ก.พ. 2566 ]    
สพ 0023.6/ว 462 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำจากระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน  [ 6 ก.พ. 2566 ]    
สพ0023.3/2467 ขอส่งคืนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  [ 6 ก.พ. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว 463 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1  [ 6 ก.พ. 2566 ]    
สพ0023.2/ว 2604 ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกัับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565  [ 6 ก.พ. 2566 ]    
สพ 0023.6/ว 461 การรายงานข้อมูลโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศฯ  [ 6 ก.พ. 2566 ]    
สพ 0023.6/ว 450 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1000 วัน สู่ 2500วัน  [ 3 ก.พ. 2566 ]    
 
 
อบต.ป่าสะแก ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ภ.ด.ส.3) [ 17 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 20 
ทต.บ้านกร่าง ลงตรวจรับรายการอาหาร ของงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง 🍛🥗 เเละเข้าดูการทำงานขอ [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ดอนปรู ประกาศ เรื่อง กำหนดการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใ [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ศรีประจันต์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ศรีประจันต์ การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.องค์พระ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 91 
ทต.รั้วใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรจ [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านกร่าง การเปิดรับสมัครนักเรียน ระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านกร่าง สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี แล [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.วังยาว การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วังยาว การสรรหาและแต่งตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเล [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ต้นตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำระบบบริการอิเล็กทอนิกส์ เพื่อท้องถิ่น (Local Gov [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ต้นตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พีวีซี ขนาด ๕ นิ้ว ยาว ๔ เมตร ชั้ [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.วังยาว ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 4 /2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจั [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
 
 


อบต.แจงงาม ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยว [ 6 ก.พ. 2566 ]


อบต.แจงงาม จ้างจัดทำอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแจงงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]


อบต.สนามคลี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลสนามคลี [ 6 ก.พ. 2566 ]


อบต.ป่าสะแก ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]


อบต.ป่าสะแก ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมท่อน้ำของระบบสปริงเกอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพา [ 6 ก.พ. 2566 ]


อบต.ป่าสะแก ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]


อบต.ป่าสะแก จ้างทำป้ายพลาสวูดและป้ายภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]


อบต.ป่าสะแก จ้างซ่อมแซมปรับปรุงเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕ ตำบลป่าสะแก อำเภอเ [ 6 ก.พ. 2566 ]


อบต.ป่าสะแก จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ ตำบลป่าสะแก และหมู [ 6 ก.พ. 2566 ]


อบต.ต้นตาล จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พีวีซี ขนาด ๕ นิ้ว ยาว ๔ เมตร ชั้น ๕ จำนวน ๒๐ ท่อน หม [ 6 ก.พ. 2566 ]


อบต.ต้นตาล จ้างจัดทำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อท้องถิ่น (Local Government e Service) บน [ 6 ก.พ. 2566 ]


อบต.ต้นตาล ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กชลปร [ 6 ก.พ. 2566 ]


ทต.สระกระโจม ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลสระกระโจม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]


อบต.ทะเลบก จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]


ทต.นางบวช ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สแกนเนอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]


อบต.ไผ่กองดิน ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน จำนวน 23 รายการ โดย [ 6 ก.พ. 2566 ]


อบต.ไผ่กองดิน ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน จำนวน 3 รายการ โดยวิ [ 6 ก.พ. 2566 ]


อบต.ไผ่กองดิน ซื้อวัสดุการเกษตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน จำนว [ 6 ก.พ. 2566 ]


ทต.โพธิ์พระยา ซื้อติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์กระจายเสียงไร้สาย จำนวน ๑๐ จุด (กองยุทธศาสตร์และงบปร [ 6 ก.พ. 2566 ]


ทต.โพธิ์พระยา ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
การบริการ (13 มิ.ย. 2565)    อ่าน 142  ตอบ 0  
การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าของ สนุขและแมว สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุเท่าใด (2 มี.ค. 2565)    อ่าน 189  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ให้บริการแล้วค่ะ (5 ส.ค. 2564)    อ่าน 775  ตอบ 2  
 
 
สนานกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลสระกระโจม
สินไพบูลย์ฟาร์ม
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
  ท่านต้องการให้ ทต.สระกระโจม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  คมนาคม
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
NAX SOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
e-Service ขอรับบริการออนไลน์
 
แบบแจ้งซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน แบบคำร้องขอถังขยะ แบบคำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
       
งานด้านสาธารณสุข งานด้านโยธา
งานสาธารณูปโภคพื้นฐาน
งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมชน
 
   
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250 โทรศัพท์ : 035-557-124
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม
จำนวนผู้เข้าชม 7,706,522 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-557-124