หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลสระกระโจม
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
นายวัฒนา สินไพบูลย์ผล
นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/org... 1. กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม แถบซ้ายมือ เลื่อนลงหาหัวข้อเกี่ยวกับเทศบาล ลำดับที่ 2 โครงสร้างองค์กร
2. เมื่อเข้ามาหน้าโครงสร้างองค์กรแล้ว จะพบหน้ากระดาน โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างส่วนราชการ หรือคลิ๊กตามลิ้งค์ที่ 2
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/boa... 1. กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม แถบซ้ายมือ เลื่อนลงหาหัวข้อบุคลากร ลำดับที่ 1 คณะผู้บริหาร
2. เมื่อเข้ามาหน้าคณะผู้บริหารแล้ว จะพบหน้ากระดาน คณะผู้บริหาร หรือคลิ๊กตามลิ้งค์ที่ 2
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/dnm... 1. กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม แถบซ้ายมือ เลื่อนลงหาหัวข้อเกี่ยวกับเทศบาล ลำดับที่ 4 อำนาจหน้าที่
2.เมื่อเข้ามาหน้าอำนาจหน้าที่แล้ว ให้เลื่อนหาหัวข้ออำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565 หรือคลิ๊กตามลิ้งค์ที่ 2
3.จะพบหน้ากระดานที่แนบไฟล์ PDF อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสระกระโจม กดคลิ๊กเพื่อเปิดไฟล์ จะพบไฟล์ PDF อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่แนบไว้ หรือคลิ๊กตามลิ้งค์ที่ 3
4. ไฟล์ PDF อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่แนบไว้ หรือคลิ๊กตามลิ้งค์ที่ 4
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/dnm... 1. กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม แถบซ้ายมือ เลื่อนลงหาหัวเทศบัญญัติ / แผนต่างๆลำดับที่ 1 ข้อแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนตรวจสอบภายใน/แผนควบคุมภายใน
2.เมื่อเข้ามาหน้าแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนตรวจสอบภายใน/แผนควบคุมภายในแล้ว ให้เลื่อนหาหัวข้อแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564
3.จะพบหน้ากระดานที่แนบไฟล์ PDF แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) กดคลิ๊กเพื่อเปิดไฟล์ จะพบไฟล์ PDF แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ที่แนบไว้ หรือคลิ๊กตามลิ้งค์ที่ 3
4. ไฟล์ PDF แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ที่แนบไว้ หรือคลิ๊กตามลิ้งค์ที่ 4
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/con... 1. กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม แถบซ้ายมือ เลื่อนลงหาหัวข้อเกี่ยวกับเทศบาล ลำดับที่ 7 ช่องทางการติดต่อ ทต.
2. เมื่อเข้ามาหน้าช่องทางการติดต่อ ทต.แล้ว จะพบหน้ากระดาน ช่องทางการติดต่อเทศบาลตำบลสระกระโจม หรือคลิ๊กตามลิ้งค์ที่ 2
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.sakrajom.go.th/hom... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/pro... https://www.sakrajom.go.th/dnm... 1. กดลิ้งค์ที่ 1 เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของทต.สระกระโจม แถบซ้ายมือ เลื่อนลงหาหัวข้อหนังสือ / ระเบียบ / คำสั่ง ลำดับที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เมื่อเข้ามาหน้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้เลื่อนหาหัวข้อมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565 หรือคลิ๊กตามลิ้งค์ที่ 2
3.จะพบหน้ากระดานที่แนบไฟล์ PDF มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ กดคลิ๊กเพื่อเปิดไฟล์ จะพบไฟล์ PDF อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่แนบไว้ หรือคลิ๊กตามลิ้งค์ที่ 3
4. ไฟล์ PDF มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ที่แนบไว้ หรือคลิ๊กตามลิ้งค์ที่ 4

การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A
o9 Social Network
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18 E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250 โทรศัพท์ : 035-557-124
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม
จำนวนผู้เข้าชม 7,934,714 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-557-124