หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลสระกระโจม
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
นายวัฒนา สินไพบูลย์ผล
นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
  o3. อำนาจหน้าที่
    - บทบาทหน้าที่
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ไฟล์แนบ
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ไฟล์แนบ
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไฟล์แนบ
    - อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล ไฟล์แนบ
    - หลักเกณฑ์แงะเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทรณ์และการร้องทุกข์ ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่14) พ.ศ.2562 ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไฟล์แนบ
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ไฟล์แนบ
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    - ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการท าลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ไฟล์แนบ
    - เทศบัญญัติตำบลสระกระโจมเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2543 ไฟล์แนบ
    - เทศบัญญัติตำบลสระกระโจมเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2543 ไฟล์แนบ
    - เทศบัญญัติตำบลสระกระโจมเรื่องการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.2543 ไฟล์แนบ
    - เทศบัญญัติตำบลสระกระโจมเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไฟล์แนบ
    - เทศบัญญัติตำบลสระกระโจมเรื่องตลาด พ.ศ.2551 ไฟล์แนบ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง ไฟล์แนบ
    - การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยให้ยึดหลัง D-M-H-T-T ไฟล์แนบ
    - ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเดชั่นพ้นภัย
    - เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ช่วงวนที่ 26-30 เมษายน 2564 ไฟล์แนบ
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    - Q&A ไฟล์แนบ
    เว็บบอร์ด ไฟล์แนบ
  o9 Social network
    - social network ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี ไฟล์แนบ
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ไฟล์แนบ
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไฟล์แนบ
    - คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไฟล์แนบ
    - คู่มือศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลสระกระโจม ไฟล์แนบ
    - คู่มือปฏิบัติงานภาษีป้าย เทศบาลตำบลสระกระโจม ไฟล์แนบ
    - คู่มือสำหรับบริการประชาชนงานทะเบียนราษฎร ไฟล์แนบ
    - คู่มือปฎิบัติงานกองช่าง งานขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร และ ขุดดินถมดิน ฯ ไฟล์แนบ
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ไฟล์แนบ
    - คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลสระกระโจม ไฟล์แนบ
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไฟล์แนบ
    - ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎร สนท ทต.สระกระโจม (เดือน ต.ค. 63-มี .ค. 64) ไฟล์แนบ
    - ข้อมูลสถิติการให้บริการงานบริการกองช่างเทศบาลตำบลสระกระโจม ไฟล์แนบ
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ไฟล์แนบ
  o17 E-Service
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศจากระบบ e-GP
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2564 ไฟล์แนบ
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - การบรรจุแต่งต้้ง ไฟล์แนบ
    - การสรรหาและคัดเลือก ไฟล์แนบ
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - การพัฒนาบุคลากร ไฟล์แนบ
    - หลักเกณฑ์การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ไฟล์แนบ
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    - รายงานผลการดำเนินโครงการคุณธรรม จริยธรรม ปี 2563 ไฟล์แนบ
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250 โทรศัพท์ : 035-557-124
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม
จำนวนผู้เข้าชม 3,161,543 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-557-124