หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลสระกระโจม
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
นายวัฒนา สินไพบูลย์ผล
นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง ไฟล์แนบ
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร ไฟล์แนบ
  o3. อำนาจหน้าที่ ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ไฟล์แนบ
    - อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล ไฟล์แนบ
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ไฟล์แนบ
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ไฟล์แนบ
  o5 ข้อมูลการติดต่อ ไฟล์แนบ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2552 ไฟล์แนบ
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่งยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ไฟล์แนบ
    พรบ./พรก.
    - พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไฟล์แนบ
    - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 ไฟล์แนบ
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ไฟล์แนบ
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ไฟล์แนบ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ไฟล์แนบ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 ไฟล์แนบ
    - ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไฟล์แนบ
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่องนโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ ไฟล์แนบ
    - การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไฟล์แนบ
    - ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ไฟล์แนบ
    - ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2565 ไฟล์แนบ
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A ไฟล์แนบ
    - Q&A
    กระดานสนทนา (Webboard) ไฟล์แนบ
  o9 Social network ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี ไฟล์แนบ
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ไฟล์แนบ
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไฟล์แนบ
    - คู่มือการปฏิบัติงานภาษีป้าย เทศบาลตำบลสระกระโจม ไฟล์แนบ
    - คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไฟล์แนบ
    - คู่มือขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ไฟล์แนบ
    - คู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไฟล์แนบ
    - คู่มือสำหรับบริการประชาชนงานทะเบียนราษฎร ไฟล์แนบ
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ไฟล์แนบ
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไฟล์แนบ
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ไฟล์แนบ
  o17 E-Service ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไฟล์แนบ
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไฟล์แนบ
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ไฟล์แนบ
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์แนบ
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์แนบ
    ประกาศจากระบบ e-GP ไฟล์แนบ
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไฟล์แนบ
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2565 ไฟล์แนบ
    - ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค ไฟล์แนบ
    - การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารฯ (แก้ไข) ไฟล์แนบ
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ไฟล์แนบ
    - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ไฟล์แนบ
    - การพัฒนาบุคลากร ไฟล์แนบ
    - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ไฟล์แนบ
    - การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ไฟล์แนบ
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
    - โครงการ Kick off เก็บขยะพร้อมคัดแยกฯ
    - โครงการ 60 นาทีเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคต
    - กิจกรรมวันเทศบาล 2564
    - กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250 โทรศัพท์ : 035-557-124
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม
จำนวนผู้เข้าชม 5,794,588 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-557-124